ປະເພດ - ການເດີນທາງສ້າງ ໃໝ່

ການສ້າງສາການທ່ອງທ່ຽວແລະການທ່ອງທ່ຽວຄືນ ໃໝ່ ຫລັງການລະບາດຂອງ COVID-19. ການປັບປຸງເມື່ອພວກເຂົາເຂົ້າມາ.