ໝວດ - ຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວຂອງພາກລັດແລະພາກລັດ

ຂ່າວແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຄະນະທ່ອງທ່ຽວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງທ່ອງທ່ຽວແລະພາກລັດໃນຂະ ແໜງ ການທ່ອງທ່ຽວແລະການທ່ອງທ່ຽວ.