ປະເພດ - ສະມາຄົມ

ຂ່າວກ່ຽວກັບອົງການຈັດຕັ້ງການທ່ອງທ່ຽວແລະສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວ.
ຂ່າວລວມເຖິງການອັບເດດກ່ຽວກັບ UNWTO, WTTC, ETOA, ICTP, ຄະນະທ່ອງທ່ຽວອາຟຣິກາ, ASTA, USTOA, PATA, ອົງການຈັດຕັ້ງການທ່ອງທ່ຽວປາຊີຟິກໃຕ້, DRV ແລະອື່ນໆອີກ.